Hoe nu te handelen?

Indien u of uw bedrijf bezoek krijgt van opsporingsambtenaren of toezichthouders, is het van belang dat u zich het volgende realiseert.
 
• Veel toezichthouders hebben ook opsporingsbevoegdheid, zij zijn dan buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Denk aan: inspectie sociale zaken en werkgelegenheid, inspectie leefomgeving en transport, regionale milieudiensten, inspectie voor de gezondheidszorg, gemeentelijke en provinciale toezichthouders.

• U bent lang niet altijd verplicht om informatie te verstrekken; die indruk wordt echter vaak wel gewekt.

• Er bestaat een belangrijk verschil tussen verzoeken om informatie te verstrekken enerzijds en vorderingen en bevelen tot informatieverstrekking anderzijds.

• Voor vorderingen en bevelen gelden belangrijke wettelijke vereisten. Wordt daaraan niet voldaan, dan is geen sprake van een rechtsgeldige vordering of een rechtsgeldig bevel. In voorkomend geval kunnen wij u hier snel uitsluitsel over geven en u adviseren over het in te nemen standpunt.

• Alles waaraan u vrijwillig meewerkt (dat is: op verzoek) leidt per definitie tot rechtmatig verkregen bewijs. Denk hierbij aan het vrijwillig geven van documenten en het afleggen van (getuigen)verklaringen.

• U kunt niet door opsporingsambtenaren worden verplicht om te verklaren. Verklaart u echter vrijwillig, dan kan de verklaring in rechte worden gebruikt. Later terugkomen op uw verklaring, of deze nuanceren, is niet eenvoudig.

• Onze ervaring leert dat het verstandig is om geen verklaringen af te leggen of vrijwillig mee te werken aan verzoeken, voordat u specialistisch juridisch advies hebt ingewonnen.

• U doet er goed aan u in deze prille fase van een onderzoek de vraag te stellen of u over voldoende (feitelijke en juridische ) informatie beschikt om de mogelijke gevolgen van het wel of niet verstrekken van informatie te overzien. Wij kunnen u helpen bij het verzamelen van de relevante informatie en u vervolgens bij deze afweging adviseren.

• Het is begrijpelijk dat de neiging bestaat snel tot actie over te gaan. Snelheid mag echter niet ten koste van kwaliteit gaan. Hoeveel tijdsdruk er ook lijkt te zijn, er is altijd tijd u van advies te laten voorzien. Wij helpen u vervolgens snel te schakelen.
 
• Wij kunnen u ook juridische bijstand verlenen bij doorzoekingen en verhoren, waardoor wij u ter plaatste direct kunnen adviseren over een verstandige handelwijze.

• Heeft u behoefte aan een schriftelijke handleiding over hoe te handelen als de opsporingsambtenaar of toezichthouder op de stoep staat, belt of mailt u ons dan.

In geval van spoed zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.