SPECIALISATIES

Mensenrechten (Europese Hof voor de Rechten van de Mens)

 
In strafrechtelijk verband moet u bij ‘mensenrechten’ vooral denken aan:
  • het recht op behandeling van uw zaak binnen een redelijke termijn
  • het recht op een eerlijk proces (’fair trial’) door een onpartijdige rechter
  • het recht op tijdige toegang tot processtukken
  • het recht op het kunnen ondervragen van getuigen
  • het recht op bescherming van uw privacy

Zijn uw mensenrechten geschonden? Wilt u daarover bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg een klacht indienen? Onze specialisten kunnen u daarbij helpen. Dan moet er in uw zaak wel aan twee voorwaarden zijn voldaan; anders neemt het EHRM uw klacht niet in behandeling.

Ten eerste moet de schending die u aanwezig acht al in de Nederlandse strafzaak onderdeel zijn geweest van uw verweer. Bij het EHRM kan namelijk niet voor het eerst over een schending worden geklaagd.

Ten tweede: het mensenrechtelijke verweer moet in de Nederlandse procedure tot in hoogste instantie (dus tot bij de Hoge Raad) zijn aangevoerd en verworpen; de uitzondering op deze regel is de situatie dat al op voorhand wegens vaste nationale rechtspraak duidelijk is dat het verweer in beroep geen kans maakt. Onze advocaten kunnen u daarover adviseren.