aandachtspunten Mensenrechten (Europese Hof voor de Rechten van de Mens)

  1. Alleen het slachtoffer van de mensenrechtenschending zelf (of diens wettelijk vertegenwoordiger) heeft het recht bij het EHRM te klagen.
  2. De klacht moet zijn gericht tegen een publieke instelling of de overheid (dus niet tegen een private onderneming of een burger).
  3. Bij het EHRM kan alléén worden geklaagd over de schending van rechten uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).
  4. De klacht moet bij de griffie van het EHRM zijn ingediend binnen zes maanden nadat in Nederland de beslissing in hoogste instantie onherroepelijk is geworden; die termijn is dwingend!
  5. Of uw klacht bij het EHRM kans van slagen heeft is niet altijd eenvoudig te bepalen. Onze advocaten overleggen graag met u indien u ‘naar Straatsburg’ wilt.