Privacy verklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Sjöcrona Van Stigt Advocaten (hierna:" Sjöcrona Van Stigt ") verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG").

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op onderstaande datum. Sjöcrona Van Stigt behoudt zich het recht voor haar privacybeleid eenzijdig te wijzigen. Dit zal gepubliceerd worden op de website.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Sjöcrona Van Stigt

kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van het bijwonen van bijeenkomsten of het contactformulier op de website;
 • persoonsgegevens die u verstrekt ten behoeve van een sollicitatie;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u verstrekt of die Sjöcrona Van Stigt heeft verkregen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Sjöcrona Van Stigt verkrijgt deze gegevens onder meer: (i) omdat u deze heeft verstrekt (bijvoorbeeld, bij het aangaan van een overeenkomst, door het invoeren van uw gegevens op de website, door uw visitekaartje te geven of door te solliciteren); (ii) uit/van andere bronnen, zoals een cliënte, een andere advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Sjöcrona Van Stigt gebruikt persoonsgegevens om:

 • haar diensten te leveren;

om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;

om te reageren op uw vragen;
voor direct marketing, zoals het toezenden van informatie en uitnodigingen;
voor het behandelen van sollicitaties;
het voorkomen en opsporen van fraude en andere strafbare feiten.

Sjöcrona Van Stigt verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • gerechtvaardigd belang
 • uw toestemming.

 

Bewaartermijn

Sjöcrona Van Stigt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor

het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doelen

Doorgifte aan derden
In bepaalde gevallen kan Sjöcrona Van Stigt uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die Sjöcrona Van Stigt verleent zoals wederpartijen, andere advocaten, gerechten, deurwaarders en overheidsinstellingen;
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • leveranciers voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers;

leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie Sjöcrona Van Stigt bepaalde ondersteunende diensten uitbesteedt.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacyverklaring vermelde grondslagen.

Derden aan wie uw persoonsgegevens verstrekt worden, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Sjöcrona Van Stigt is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een (sub)verwerker van Sjöcrona Van Stigt zal Sjöcrona Van Stigt met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst afsluiten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Indien Sjöcrona Van Stigt om haar diensten te kunnen verlenen uw persoonsgegevens door moet geven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte zal Sjöcrona Van Stigt er op toezien dat een dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

Sjöcrona Van Stigt neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Als u aanwijzingen heeft van misbruik, wordt u verzocht contact op te nemen met Sjöcrona Van Stigt.

Uw rechten

U beschikt als betrokkene over bepaalde rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u inzage kunt vragen in de persoonsgegevens die Sjöcrona Van Stigt van u verzameld heeft. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Sjöcrona Van Stigt bevoegd is om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin Sjöcrona Van Stigt verplicht is uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarvoor kan bovenstaande uitzondering ook gelden, waardoor Sjöcrona Van Stigt bevoegd is om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Ook dan kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Sjöcrona Van Stigt bevoegd blijft uw gegevens te blijven verwerken.

 

Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft of gebruik wenst te maken van één van uw bovenstaande of andere rechten gebaseerd op de AVG en andere soortgelijke regelgeving kunt u contract opnemen met Sjöcrona Van Stigt (privacy@svs.law).

Den Haag, juni 2018