Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Algemene voorwaarden

I. Algemeen

1. Sjöcrona • van Stigt Advocaten (verder: de maatschap) is een maatschap van besloten ven­noot­schappen en natuurlijke personen. Een lijst van partners en overige advocaten wordt op verzoek toegezonden en ligt ter inzage in de beide vestigingen van het kantoor.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daar­onder begrepen) die worden uitgevoerd door leden en/of werknemers van de maatschap, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene Voor­waarden van de opdrachtgever c.q. cliënt worden uitdrukkelijk geweigerd.

3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitslui­tend ten behoeve van de opdrachtgever c.q. cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillen Regeling Advocatuur van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso betreffen van één of meer door de maatschap verzonden declaraties, dan wel geschillen die een vordering tot vergoeding van schade betreffen die op het moment van indiening hoger is dan € 10.000,= c.q. die niet uitdrukkelijk schriftelijk tot dat bedrag is beperkt.

5. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de maten en ex-maten, alsmede van de bestuurders en ex-bestuurders en (mid­dellijke) aandeelhouders van de onder 1 ge­noemde beslo­ten vennootschappen en van al degenen die voor de maat­schap werk­zaam zijn of waren.

6. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden preva­leert boven enige vertaling daarvan.

II. Beperking van aansprakelijkheid

7. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap, ook indien het de uitdruk­kelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

8. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsver­zekering van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door de maatschap wordt gedragen. In geval – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever c.q. cliënt ter zake van de betreffende opdracht aan de maatschap verschuldigde en voldane honorarium. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de maatschap en/of haar – al dan niet ondergeschikte – leidinggevenden.

9. De maatschap zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van deurwaar­dersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever c.q. cliënt. Iedere aansprakelijk­heid van de maatschap voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

III. Wijze van declareren

10.1 De uurtarieven worden jaarlijks (per 1 janua­ri) geïndexeerd overeenkomstig het consumen­tenprijsindex­cijfer alle huishoudens van het CBS van december van het voorafgaande jaar. Uurtarieven worden op hele euro’s afgerond. Naast de hiervoor bedoelde indexering worden de bij inname van een zaak overeengekomen uurtarieven van stagiaires en medewerkers jaarlijks aangepast conform de toepasselijke uurtariefschalen van Sjöcrona • van Stigt. De uurtariefschalen worden op verzoek toegestuurd. Wanneer het over­eengeko­men tarief tussentijds anders dan door boven­be­doelde aanpassingen wordt herzien, wordt de opdrachtgever c.q. cliënt hier­over tijdig geïnformeerd.

10.2 Naast het uurtarief worden 5% kantoorkosten in rekening gebracht, in verband met onder meer telefoon-, fax- en portokosten. Overige kosten worden afzonderlijk in reke­ning gebracht.

10.3 Wanneer sprake is van werkzaamheden die met spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, kan het afgesproken uurtarief worden verhoogd met 50% – 100%.

10.4 Werkzaamheden worden slechts verricht op basis van een voorschot.

10.5 De gewerkte uren en gemaakte kosten worden maandelijks gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige en/of volledige betaling van de declaraties is de opdrachtgever c.q. cliënt van rechtswege in verzuim en brengt de maatschap wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening bij de opdrachtgever c.q. cliënt met een minimum van € 50,00 excl BTW, tenzij het hier een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft. In dat geval worden de tarieven in rekening gebracht conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (Stb-2012-141).

10.6 Het voorschot wordt, behoudens andersluidende schrifte­lijke afspraken, geduren­de de werkzaamheden niet verre­kend met tussentijdse declaraties. Verrekening vindt plaats met het saldo van de einddeclaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een eventueel restant van het voorschot wordt geretourneerd.

10.7 Wanneer tussentijdse declaraties niet tijdig worden voldaan, kan het voorschot wel worden verrekend en schort de voor de opdrachtgever c.q. cliënt werkzame advocaat zijn/haar werkzaamheden op totdat opnieuw een voorschot is betaald.

10.8 Een begroting van de hoogte van de einddeclaratie wordt desgewenst met de opdrachtgever c.q. cliënt besproken zodra de advocaat daartoe over voldoende gegevens beschikt.

10.9 Wanneer openstaande declaraties ook na diverse aanmaningen niet worden voldaan, draagt de maatschap deze over aan een incassobu­reau. De daarmee gepaard gaande rente en de kosten van het incassobureau zijn voor rekening van de opdrachtgever c.q. cliënt.

IV. Gedetineerde opdrachtgevers c.q. cliënten

11.1 Met nadruk wijst de maatschap gedetineerde opdrachtgevers c.q. cliënten op het vol­gende.

11.2 In de zaak waarvoor u bent gedetineerd, komt u in aan­merking voor kosteloze rechtsbijstand. U heeft er echter voor gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zodat de onderhavige financiële voorwaarden van toepas­sing zijn.

11.3 Ook als u in de zaak waarin u wordt bijgestaan gedeti­neerd bent geweest, komt U mogelijk in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand. U heeft er echter voor gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zodat de onderhavige financiële voorwaarden van toepassing zijn.

V. Opdrachtgevers c.q. cliënten die in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbij­stand.

12.1 Wanneer uw inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt u (mogelijk) in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand. Wanneer U er voor gekozen heeft van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zijn de onderhavige financiële voorwaarden op u van toepassing.

12.2 Wanneer één van de aan de maatschap verbonden advocaten voor u optreedt op basis van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand, wordt de eventueel aan u op te leggen eigen bijdrage bij wijze van voorschot aan u in rekening ge­bracht. Voor wat be­treft die declaratie zijn de onder­havige financiële voorwaarden van toepassing.

Den Haag/Rotterdam, september 2012