Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Hoe nu te handelen?

Onze specialisten adviseren over hoe het best kan worden gehandeld in reactie op vorderingen, verzoeken, ‘invallen’ of bij verhoren, door controle- en opsporingsinstanties zoals:

 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA);
 • Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA);
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 • DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)
 • De Nederlandsche Bank (DNB);
 • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD);
 • Team POSS/Douane (Douane);
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
 • Autoriteit Consument en Markt (ACM);
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV);
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Rechter-Commissaris (RC).

Ook buitenlandse autoriteiten kunnen u benaderen voor informatie, bijvoorbeeld de Amerikaanse SEC (vergelijkbaar met de Nederlandse AFM). Ook in dat geval staan wij u en uw bedrijf bij met specialistisch advies.

Indien u of uw bedrijf bezoek krijgt van opsporingsambtenaren of toezichthouders, is het van belang dat u zich het volgende realiseert:

 • Veel toezichthouders hebben ook opsporingsbevoegdheid, zij zijn dan buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Denk bijvoorbeeld aan toezichthouders van de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Inspectie Leefomgeving en Transport, regionale milieudiensten, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, gemeentelijke en provinciale toezichthouders.
 • U bent lang niet altijd verplicht om informatie te verstrekken. Die indruk wordt vaak wel gewekt: ten onrechte!
 • Er bestaat een belangrijk verschil tussen verzoeken om informatie te verstrekken enerzijds en vorderingen en bevelen tot informatieverstrekking anderzijds.
 • Voor vorderingen en bevelen gelden belangrijke wettelijke vereisten. Wordt daaraan niet voldaan, dan is geen sprake van een rechtsgeldige vordering of een rechtsgeldig bevel. Onze advocaten kunnen u daarover snel informeren en adviseren over uw rechten en plichten.
 • U kunt niet door opsporingsambtenaren worden verplicht om te verklaren. Verklaart u echter vrijwillig, dan kan de verklaring in rechte worden gebruikt. Later terugkomen op uw verklaring, of deze nuanceren, is niet eenvoudig.

Onze ervaring leert dat het verstandig is om geen verklaringen af te leggen of vrijwillig mee te werken aan verzoeken, voordat u specialistisch juridisch advies hebt ingewonnen. U doet er goed aan u in deze prille fase van een onderzoek de vraag te stellen of u over voldoende (feitelijke en juridische) informatie beschikt om de mogelijke gevolgen van het wel of niet verstrekken van informatie te overzien. Wij kunnen u helpen bij het verzamelen van de relevante informatie en u vervolgens bij deze afweging adviseren.

Het is begrijpelijk dat de neiging bestaat snel tot actie over te gaan. Snelheid mag echter niet ten koste gaan van kwaliteit. Hoeveel tijdsdruk er ook lijkt te zijn, er is altijd tijd om voorafgaand advies in te winnen. Wij helpen u vervolgens snel te schakelen. Onze advocaten kunnen u ook juridische bijstand verlenen bij doorzoekingen en verhoren, waardoor wij u ter plaatste direct kunnen adviseren over een verstandige handelwijze.

Heeft u behoefte aan een schriftelijke handleiding over hoe te handelen als de opsporingsambtenaar of toezichthouder op de stoep staat, belt of mailt u ons dan. In geval van spoed zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.