Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Disclaimer

  1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
  2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door de maatschap wordt gedragen. De maatschap is niet aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  3. De maatschap zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
  4. Uiteraard zijn de op deze site vermelde gegevens enkel en alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van specifieke vragen of problemen moet ter zake deskundig advies worden ingewonnen.
  5. Sjöcrona • van Stigt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de toegang tot of het materiaal op enige site die een link heeft naar of van deze site.
  6. Informatie die via e-mail of deze site naar Sjöcrona • van Stigt wordt gestuurd is niet volledig beveiligd tegen inbreuken door onbevoegden. Daarom is die wijze van communicatie niet vertrouwelijk.