Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Mensenrechten (Europees Hof voor de Rechten van de Mens)

In strafrechtelijk verband moet u bij ‘mensenrechten’ vooral denken aan:

 • het recht op behandeling van uw zaak binnen een redelijke termijn
 • het recht op een eerlijk proces (‘fair trial’) door een onpartijdige rechter
 • het recht op tijdige toegang tot processtukken
 • het recht op het kunnen ondervragen van getuigen
 • het recht op bescherming van uw privacy

Zijn uw mensenrechten geschonden? Wilt u daarover bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg een klacht indienen? Onze specialisten kunnen u daarbij helpen. Dan moet er in uw zaak wel aan twee voorwaarden zijn voldaan; anders neemt het EHRM uw klacht niet in behandeling.

Ten eerste moet de schending die u aanwezig acht al in de Nederlandse strafzaak onderdeel zijn geweest van uw verweer. Bij het EHRM kan namelijk niet voor het eerst over een schending worden geklaagd.

Ten tweede: het mensenrechtelijke verweer moet in de Nederlandse procedure tot in hoogste instantie (dus tot bij de Hoge Raad) zijn aangevoerd en verworpen; de uitzondering op deze regel is de situatie dat al op voorhand wegens vaste nationale rechtspraak duidelijk is dat het verweer in beroep geen kans maakt. Onze advocaten kunnen u daarover adviseren.

 • 1

  Alleen het slachtoffer van de mensenrechtenschending zelf (of diens wettelijke vertegenwoordiger) heeft het recht bij het EHRM te klagen.

 • 2

  De klacht moet zijn gericht tegen een publieke instelling of de overheid (dus niet tegen een private onderneming of een burger).

 • 3

  Bij het EHRM kan alléén worden geklaagd over de schending van rechten uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

 • 4

  De klacht moet bij de griffie van het EHRM zijn ingediend binnen vier maanden nadat in Nederland de beslissing in hoogste instantie onherroepelijk is geworden; die termijn is dwingend!

 • 5

  Of uw klacht bij het EHRM kans van slagen heeft is niet altijd eenvoudig te bepalen. Onze advocaten overleggen graag met u indien u ‘naar Straatsburg’ wilt.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.